Ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane wprowadza od dnia 1 stycznia 2009r. obowiązek posiadania „Świadectwa charakterystyki energetycznej”, które określa roczne zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej, wyrażoną w kWh/m2rok.

Świadectwo (certyfikat) energetyczny to dokument mówiący o wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem danego budynku lub lokalu. Wielkość tą obrazuje wskaźnik EP widoczny na pierwszej stornie świadectwa, tj. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ocenianego budynku liczony w [kWh/m2/rok]).

Informuje on o obliczeniowej ilości energii dostarczanej do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia, przeliczonej na energię pierwotną i odniesionej do jednostki powierzchni naszego budynku.

Oprócz wskaźnika EP na świadectwie znajduje się także wskaźnik EK – współczynnik określający obliczeniową ilość energii końcowej potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania danego budynku, przed uwzględnieniem współczynników nakładu związanych z rodzajem paliwa a więc pozwalający na określenie obiektywnych własności fizycznych danego budynku.

Celem wprowadzenia świadectw jest promowanie budownictwa energooszczędnego, co ma służyć globalnie zmniejszeniu zużycia źródeł energii zwłaszcza nieodnawialnej, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych a konsekwencji zahamowaniu zmian klimatycznych.

W świadectwie oceniane jest zapotrzebowanie energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji wynikające z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, a nie faktyczne zużycie, które może zmieniać się w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników.

Obowiązek certyfikacji DOTYCZY budynków i lokali:

 • podlegających zbyciu lub wynajmowi;
 • przebudowywanych lub remontowanych jeżeli zmianie uległa ich charakterystyka energetyczna;
 • dla których upłynął termin ważności świadectwa
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne przez 10 lat.

Budynki ZWOLNIONE z obowiązku certyfikacji:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używane jako miejsca kultu i do działalności
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2
 • niemieszkalne służące gospodarce
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej50 m2.
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 ·rok).
 • Osoba UPRAWNIONA do sporządzania świadectw
  · posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  · nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  · ukończyła:
  · a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  · b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub
  · posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr, który obejmuje wykazy osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;